Komunikat Zarządu Spółki Uzdrowisko Szczawnica S.A.

Szanowni Państwo,

W rozwinięciu przedstawiamy stanowisko Zarządu Spółki Uzdrowisko Szczawnica S.A. do informacji jaka ukazała się w Tygodniku Podhalańskim oraz na profilu Pana Burmistrza Grzegorza Niezgody na Facebooku.

„Ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Burmistrza Grzegorza Niezgody udzielonej Tygodnikowi Podhalańskiemu jak i zamieszczonej na profilu Pana Burmistrza na Facebooku, dotyczącej rzekomego skreślenia Zakładu Przyrodoleczniczego z listy projektów indykatywnych, wyrażamy swoje zdumienie w związku z treścią przekazu i informujemy Państwa, iż podana informacja jest nieprawdziwa. Wypowiedzi Pana Burmistrza zamieszczone zarówno w Tygodniku Podhalańskim jak i na Facebooku świadczą albo o powierzchownej znajomości procesu tworzenia programów strategicznych dla województwa małopolskiego, które były podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego jak i projektów programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, albo o celowym wprowadzaniu społeczności lokalnej w błąd.

Obecnie nie istnieje żadna lista projektów indykatywnych do nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, a więc nie ma możliwości, aby jakikolwiek projekt mógłby być skreślony z takiej listy. Owszem istnieje tzw. lista projektów strategicznych, na której znajduje się  projekt związany z Zakładem Przyrodoleczniczym pod pozycją nr. 18 z tytułem projektu:  Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnicy zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica S.A w ramach programu strategicznego: Dziedzictwo i Przemysł Czasu Wolnego.  Lista ta tworzona była na etapie tworzenia projektów strategicznych w celu określenia kierunków w jakich mają być wydatkowane pieniądze w ramach nowego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego. Jednakże umieszczenie projektu po dokonaniu weryfikacji na liście projektów strategicznych nie było jednoznaczne z decyzją o przyznaniu dofinansowania, ponieważ na tym etapie nie istniał jeszcze nawet projekt regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego. Należy nadmienić, iż nawet gdyby istniała lista projektów indykatywnych ( której nie ma) to umieszczenie projektu na takiej liście i tak nie przesądza definitywnie o przyznaniu dofinansowania, gdyż decyzja taka jest podejmowana po złożeniu wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności projektu.

Na dzień dzisiejszy nie zaszły żadne zmiany na liście projektów strategicznych, które będą uwzględniane przy planowaniu środków  w ramach regionalnego programu operacyjnego (link: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/RAPORT_BPR_PS_24_05_2013.pdf).

Odnosząc się do środków przeznaczonych w ramach nowego regionalnego programu operacyjnego, informujemy, że zgodnie z projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 15.05.2015 roku w przypadku działania dotyczącego uzdrowisk jest dokonany wyraźny podział puli środków na projekty realizowane przez przedsiębiorstwa i na projekty realizowane przez samorządy. W dokumencie wskazuje się, że na projekty realizowane przez przedsiębiorstwa ma przypadać co najmniej 40% środków co oznacza iż najmniej może to być 40% środków, a nie ma oznaczonej górnej granicy. W ramach tego działania wspierane będą projekty tworzące nowe miejsca pracy oraz wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna i turystyczna służąca obsłudze ruchu turystycznego. Natomiast zasadniczo nie będą wspierane projekty polegające na estetyzacji przestrzeni publicznej. Na koniec należy zaznaczyć, iż podstawą ubiegania się o środki w ramach "puli uzdrowiskowej" będzie sporządzenie Planu Rozwoju Uzdrowiska, w którym powinny znaleźć się wszystkie zgłoszone przez wnioskodawców projekty. Plan ten powinna opracować gmina, a podlegać będzie zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski”.

 

Zarząd

Uzdrowiska Szczawnica S.A.