Wezwanie nr 3 dot. złożenia dokumnetów akcji

 WEZWANIE NR 3 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Uzdrowisko Szczawnica S.A. w Szczawnicy (34-460) przy ul. Zdrojowa 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000071830, posiadającą nr NIP 7350009896 o kapitale zakładowym 24 700 000 zł (w całości wpłaconym), zwanym dalej „Spółką” w związku z wejściem w życie w dniu 1 styczna 2020 r., art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798: zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie Biura Spółki, ul. Plac Dietla 5, 34-460 Szczawnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2021-02-28, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5 wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Powyższe wezwanie dokonywane jest w związku z tym, że do polskiego porządku prawnego wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328(1) §2 k.s.h. w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).

Moc obowiązująca dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021r.