Ogłoszenie dot. zwołania ZWZA na dzień 31.08.2021r.

Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A z siedzibą w Szczawnicy wpisanej do KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000071830 działając na podstawie art.395§1 KSH, a także §35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31.08.2021r. o godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szczawnicy w Sali konferencyjnej Spółki Thermaleo Sp. z o.o. przy ul. Plac Dietla 7.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 4. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.20r. do 31.12.20r.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za okres od 01.01.20r. do 31.12.20r.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.20r. do 31.12.20r.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.20r. do 31.12.20r.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.20r. do 31.12.20r.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii "Ł" zaoferowanych do objęcia przez Thermaleo sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru  przez pozostałych akcjonariuszy.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany i zatwierdzenia  tekstu jednolitego statutu spółki.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 oraz 2022.
 13. Powzięcie uchwały o przymusowym wykupie przez Thermaleo sp. z o.o., akcji mniejszościowych akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego,
 14. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 2. Sprawozdanie z działalności za rok 2020.
 3. Informacje dodatkowe za rok 2020.
 4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020r.
 5. Projekty uchwał na WZA w dniu 31.08.2021r.